ПОЛОЖЕННЯ
                 про медико-педагогічний контроль
                   за фізичним вихованням учнів
              у загальноосвітніх навчальних закладах
 

                      1. Загальні положення

     1.1. Медико-педагогічний  контроль  за  фізичним вихованням -
невід'ємна частина навчального процесу та медичного обслуговування
учнів  у загальноосвітньому навчальному закладі (далі - навчальний
заклад) що включає заходи,  спрямовані на оптимізацію,  безпеку та
ефективність фізичної культури.

     1.2. Медико-педагогічний  контроль  є  необхідним компонентом
педагогічного процесу,  що забезпечує своєчасне  визначення  рівня
функціональних можливостей організму учнів,  адекватність фізичних
навантажень та раннє виявлення ознак хвороб і ушкоджень.

     1.3. Організація  і  зміст  медико-педагогічного  контролю  в
навчальних   закладах   незалежно   від  підпорядкування  та  форм
власності регламентуються Законами України "Про охорону дитинства"
2402-14  ),  "Про  освіту"  ( 1060-12 ),  "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ),  "Про фізичну культуру і спорт" (  3808-12  ),
"Про   забезпечення   санітарного   та  епідемічного  благополуччя
населення" ( 4004-12 ), Основами законодавства України про охорону
здоров'я (     2801-12     ),    цим    Положенням    та    іншими
нормативно-правовими актами.

     1.4. Медико-педагогічний   контроль   здійснюється   медичним
персоналом  лікувально-профілактичних   закладів,   медичними   та
педагогічними працівниками навчального закладу.

     1.5. Оздоровчий     ефект     занять    фізичною    культурою
забезпечується   за   умови   повної    відповідності    фізичного
навантаження  функціональним можливостям організму.  У свою чергу,
функціональний  стан   організму   характеризує   ефективність   і
раціональність   організації  фізичного  виховання  у  навчальному
закладі.

         2. Мета і завдання медико-педагогічного контролю

     2.1. Метою медико-педагогічного контролю є:

     визначення стану     здоров'я,     фізичного    розвитку    і
функціонального стану організму  учнів,  які  займаються  фізичною
культурою;

     оптимізація рухової активності учнів;

     вирішення питань   щодо  відповідності  фізичних  навантажень
стану здоров'я  та  функціональним  можливостям  учнів  навчальних
закладів.

     2.2. Завдання медико-педагогічного контролю:

     визначення рівня   фізичного   розвитку,   стану    здоров'я,
функціональних  можливостей  організму  та  рівня розвитку рухових
навичок учня  з  метою  диференціації  засобів  і  форм  фізичного
виховання та дозування фізичного навантаження;

     систематичне спостереження за динамікою показників  фізичного
розвитку, стану здоров'я та розвитку локомоторної функції учня під
впливом фізичних вправ,  загартування та інших засобів біокорекції
для оцінки їх оздоровчого ефекту;

     виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб,
що виникають під час занять фізичною культурою;

     профілактика шкільного,    в    тому    числі    спортивного,
травматизму;

     проведення санітарно-просвітницької  роботи  та  гігієнічного
виховання учнів.

           3. Організація медико-педагогічного контролю
             за фізичним вихованням учнів та порядок
          проведення медико-педагогічного спостереження
                на заняттях з фізичного виховання

     3.1. Організацію медико-педагогічного контролю в  навчальному
закладі забезпечує його керівник.

     3.2. Оцінку стану здоров'я учнів з подальшим розподілом їх на
групи для занять фізичною культурою  здійснює  медичний  працівник
навчального закладу за результатами:

     обов'язкових медичних  профілактичних  оглядів   (рівень   та
гармонійність  фізичного  розвитку,  наявність  захворювань чи вад
розвитку,  травм,  гострих  хронічних  захворювань,   частота   та
тривалість захворювань, патологічна враженість);

     функціональних проб  з   дозованим   фізичним   навантаженням
(визначення рівня функціонального стану організму);

     медико-педагогічних спостережень за різними формами фізичного
виховання у навчальному закладі.

     3.3. Основними формами медико-педагогічного контролю є:

     медико-педагогічні спостереження під час уроків  з  фізичного
виховання,  динамічної перерви,  занять спортивних секцій, змагань
та інших форм фізичного виховання;

     диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в
підготовчій та спеціальній групах;

     оцінка санітарно-гігієнічного  стану  місць проведення уроків
та інших форм фізичного виховання;

     медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;

     медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;

     профілактика шкільного,    в    тому    числі    спортивного,
травматизму;

     санітарно-просвітницька робота;

     контроль за ефективністю організації  фізичного  виховання  у
навчальних закладах.

     3.4. Обов'язки   педагогічних   працівників   щодо  фізичного
виховання    учнів     у     навчальних     закладах     визначено
нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

     3.5. Загальне  керівництво організацією медичного контролю за
станом  здоров'я  дітей  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах
здійснюють  місцеві  органи  охорони  здоров'я  та  освіти і науки
відповідно до чинного законодавства України.

     3.6. Медико-педагогічний  контроль  входить  до  обов'язкових
функцій  медичних  і педагогічних працівників навчального закладу.
Медико-педагогічне спостереження здійснюється згідно  з  кратністю
проведення  спеціалістами  медико-педагогічного  спостереження  за
уроками фізичного виховання  у  1-12-х  класах  загальноосвітнього
навчального закладу та спеціалістами, визначеними в додатку 1.

     3.7. Медико-педагогічне  спостереження  проводиться  медичним
працівником (лікарем,  медсестрою) разом з вчителем  безпосередньо
під час уроків з фізичного виховання,  динамічної перерви,  занять
спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання.

     3.8. Під час медико-педагогічного  спостереження  вирішуються
такі завдання:

     ознайомлення з  навчально-методичною  документацією  (класний
журнал, календарно-тематичний план, конспект уроку);

     контроль за  навантаженням  учнів,   віднесених   за   станом
здоров'я  до  основної,  підготовчої та спеціальної груп,  під час
проведення уроків із фізичної культури;

     оцінка методики  проведення  уроків  із  фізичної культури та
фізкультурно-оздоровчих      заходів,       матеріально-технічного
забезпечення,    відповідність    нормативам   щодо   забезпечення
обладнанням та інвентарем, їх справність;

     оцінка гігієнічних  умов  місць проведення уроків із фізичної
культури   (температура   та   вологість   повітря,   ефективність
вентиляції,  рівень  освітленості,  якість і своєчасність вологого
прибирання приміщень, дотримання правил техніки безпеки, наявність
засобів першої медичної допомоги тощо);

     контроль за відповідністю одягу та взуття  умовам  проведення
занять;

     контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів;

     вивчення реакції  організму  дітей  на  фізичне навантаження,
хронометраж уроку.

     3.9. Під час проведення уроку враховуються  основні  зовнішні
ознаки втоми:  колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і
рухів,  міміка,  увага і самопочуття учнів за  схемою  візуального
визначення втоми учнів під час фізичного навантаження (додаток 2).

     3.10. Для    оцінки   ефективності   уроку   використовуються
хронометражні  спостереження,  які  дозволяють  обчислити  моторну
щільність  (далі  - МЩ),  загальну щільність уроку (далі - ЗЩУ) за
розрахунком, визначеним у додатку 3.

     Відповідно до гігієнічних вимог величина ЗЩУ має становити не
менше ніж 80-90%.

     3.11. Графічним зображенням реакції серцево-судинної  системи
(пульсу)  у відповідь на фізичне навантаження є фізіологічна крива
оцінки реакції  учня   на   фізичне   навантаження   (додаток   4)
( za772-09 ).

     3.12. За результатами  медико-педагогічного  спостереження  у
разі   необхідності   проводиться   корекція   планування  процесу
фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

 Директор Департаменту
 материнства, дитинства
 та санаторного
 забезпечення МОЗ                                    Р.О.Моісеєнко

 Директор Департаменту
 загальної середньої
 та дошкільної освіти МОН                              О.В.Єресько