ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Протокол засідання атестаційної комісії

 

 

_____________     № ______

              (дата)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну групу
з оцінювання професійної
діяльності педагогічних
працівників

 

 

1.      Загальні положення

1.1.   Це Положення розроблено відповідно до пункту 2.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, і визначає порядок проведення експертною групою експертизи теоретичної підготовленості та практичної діяльності педагогічного працівника (педагогічних працівників), який атестується (далі — педагогічний працівник).

1.2.   Експертна група створюється при атестаційній комісії  (далі — навчальний заклад) для експертизи діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. Персональний склад експертної групи щорічно затверджується рішенням атестаційної комісії навчального закладу.

1.3.   До складу експертної групи включають досвідчених, висококваліфікованих педагогічних працівників, які працюють у відповідній навчальній галузі.

1.4.   До складу експертної групи не може входити безпосередній керівник того працівника, який атестується.

1.5.   Експертну групу очолює голова, який призначається рішенням атестаційної комісії.

1.6.   Експертна група визначає відповідність рівня кваліфікації педагогічного працівника, який атестується, вимогам для присвоєння заявленої кваліфікаційної категорії.

1.7.   На підставі проведеної експертизи експертна група готує висновок про результати діяльності педагогічного працівника, який атестується.

1.8.   Рішення за результатами експертизи про відповідність чи невідповідність педагогічного працівника, який атестується, вимогам для присвоєння певної кваліфікаційної категорії ухвалюється на засіданні атестаційної комісії навчального закладу.

1.9.    

1.10.                    

 

2.      Вимоги до членів експертної групи

2.1.   Професійні вимоги:

§  вища педагогічна освіта;

§  стаж педагогічної роботи не менше 5 років;

§  знання нормативно-правової бази з атестації педагогічних працівників;

§  знання проблем розвитку системи освіти в Україні та регіоні;

§  ;

§  ;

§  володіння формами та методами аналізу й узагальнення інформації у межах компетенції.

2.2.   Комунікативні вимоги:

§  уміння реалізовувати на практиці гуманістичні особистісно орієнтовані стосунки у ситуаціях професійної діяльності;

§  наявність установки на реалізацію здібностей педагогічного працівника, який атестується; створення комфортного мікроклімату під час атестації;

§  готовність до співпраці:

§  володіння методами розв’язання конфліктних ситуацій;

§  ;

§  ;

§  висока мовна культура.

 

3.      Права та обов’язки членів експертної групи

3.1.   Члени експертної групи мають право:

§  отримувати необхідну інформацію у межах своєї компетенції;

§  проводити співбесіду з педагогічним працівником, який атестується, учнями, батьками, членами педагогічного колективу, громадськістю;

§  відвідувати уроки (заняття) з метою вивчення методів і результативності роботи педагогічного працівника, який атестується;

§  ;

§   

§  заслуховувати творчий звіт, захист рефератів, науково-методичних або дослідно-експериментальних розробок того, хто атестується.

3.2.   Члени експертної групи зобов’язані:

§  керуватися вимогами до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій, визначеними Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників;

§  розробляти та коригувати матеріали, необхідні для атестації педагогічного працівника (анкети, тести, опитувальники тощо);

§  забезпечувати об’єктивність висновку, зробленого за результатами атестації;

§  керуватися принципами відкритості, колегіальності, системності та цілісності експертних оцінок, що забезпечують об’єктивне, доброзичливе ставлення до педагогічного працівника;

§  захищати права того, хто атестується;

§  ;

§  ;

§  здійснювати експертне оцінювання у визначені терміни.

 

4.      Експертне оцінювання результатів професійної діяльності
педагогічного працівника

4.1.   Члени експертної групи оцінюють рівень кваліфікації, професіоналізм, результативність діяльності педагогічного працівника, який атестується.

При цьому враховують такі знання та вміння педагогічного працівника:

§  знання основних нормативно-правових актів про освіту;

§  глибоке знання матеріалу зі свого предмета;

§  володіння методикою викладання;

§  володіння методикою виховної роботи;

§  володіння теорією педагогіки та педагогічної психології;

§  уміння описувати свій педагогічний досвід та педагогічну систему;

§  ;

§  ;

§  володіння сучасними технологіями вдосконалення навчально-виховного процесу.

4.2.   Під час проведення експертизи діяльності педагогічного працівника члени експертної групи також оцінюють рівень знань та практичних навичок його учнів, міру їх вихованості.

4.3.    

4.4.    

 

5.      Експертний висновок

5.1.   Результатом роботи експертної групи є експертний висновок — об’єктивний і обґрунтований колективний висновок щодо професійної діяльності педагогічного працівника, який атестується (Додаток).

5.2.   Експертний висновок про відповідність чи невідповідність педагогічного працівника, який атестується, заявленій кваліфікаційній категорії підписують усі члени експертної групи.

 

 

                                                            (особистий підпис)